Etkili Aşk Büyüsü Yapılışı

Yedi adet ceviz alınır ve içlerini çıkartırsın. Sonra … vefkini mezucatıyla ve matlubun adı ve anasının adını yazarsın. Ayet ve meleklerini yazmayacaksın. Sonra o yedi cevizin içine bu şekilde yapılmış yedi kağıdı koy. Bunları kuvvetli bir ateşe at. Ayetetleri de 45 defa okursun, sonra aşağıdaki duayı okuyacaksınız.Tevekkel eyyüha’s-seyyidül a’zamü meytatarünü bi tehyici filan min filane ev tehyıhi kalbil melikil fülani evil veziril füniyyi ala mehabbeti filan bin filane.Yaptırılan kişi aklına ve nefsine hakim olamaz, o şahsa hazır olur.

gidensevgiliyigerigetirmeduasienetkili

Şirinlik için Aşk Büyüsü

Her insan çevresine karşı hoş ve şirin görünmek ister. Bu bazı kişilere doğuştan verilen farklı bir özellik olurken bazı kişiler de bunu sahip oldukları karakter ve yetenekleri ile ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu ikisine de sahip olmayan kişiler de bir takım göz boyama yöntemlerini tercih ederek şirinlik büyüsü ile kendilerini şirin göstermeye çalışmaktadır. Son derece farklı tarzda bir büyü olan şirinlik büyüsü yapılan kişinin eşine, dostuna, sevdiklerine ve diğer insanlara karşı şirin ve sempatik göründüğü iddia edilmektedir. Bu konuda birçok medyum hoca büyü yaptırmak isteyenlere yardımcı olmaktadır. Geçmişten gelen büyü geleneğini günümüzde devam ettiren kişiler olan medyumlar tüm büyüler konusunda hizmet vermektedir. Şirinlik büyüsü hizmeti sunan medyum hocalar bulunmaktadır.

 

asiketmekicincoketkilidua

Kısmet Açma ve Şirinlik Büyüsü

Kısmet ve şirinlik konusunda yardıma ihtiyacı olan insanların çok sık aradığı dualar arasındadır. Çok etkili muhteşem şirinlik duası, şirin görünme duası, şirin görünmek için okunacak dua, şirinlik için okunan dualar, arıyorsanız doğru yerdesiniz. Çok fazla istek olan bu duayı kıymetli okurlarımıza yazalım.Bismillahirrahmanirrahim. Ya baisu entellezi teb asü sirri hayatike ilel kulübi vessudüri ve entellezi evcedte ruha nefhatike liintizamil ümüri ve entellezi sahhahte zamaire esrari ehlil keşfi birruhı ve beaste rüsülike ve enbiyaike biızhari sirril kadri ve keşeffi belaike es elüke allahümme bibestı vilayetike fi kulübi evliyaike ve bisirri nübüvvetike fi sudüri enbiyaike en tecaleni menüten ila emri baliğan ala mebleğıl bülüğı fi zikri faniyen bivezaifi hamdi ve şükri ayıben ileyke fi sirri ve cehri ahızen ılmi ve ameli ve eyyedeni bikudretike fi icaretil kemali ve enaletidderecati inneke entallahür raüfü bil ıbadi ve müıydü ecsamehüm ila daril meadi Bu faziletli güzel duayı günde bir kez okuyan herkes tarafından sevilir şirin görünür sözü geçer

Çok Güçlü Bağlama Celbi

Dilenen, istenen kişilerin kalp ve gönüllerini çekmek, onlara daha sevimli, daha muhabbetli görünmek isteyen kimse aşağıdaki azimeti …. mürekkebi ile yazar ve üzerinde taşırsa herkesin gözüne daha sevimli daha muhabbetli ve şefkatli görünür. Her gittiği yerde sevilir, sayılır, hoş karşılanır. Okuma sayısı: Her gün …. Defadır.Azimet şudur:Vezkürû ni’metallâhi aleyküm, a’dâe fe-ellefe beyne kulûbiküm fe-esbahtüm, bi-ni’metihî ihvânâ*Vallâhu azîzün hakîm*Yühibbunehüm ke hubbillah, vellezine amenu eşeddü hubbel lillah*Lev enfakte ma fil erdi cemiam ma ellefte beyne kulubihim ve lakinnellahe ellefe beynehüm innehu azizün hakim*Raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerim*

Aşk Bağlama Büyüsü Yapılışı

Bu yöndeki istek ve arzuların olması için aşağıda yer almakta olan ayet-i kerimeleri yazıp üzerinde taşıyan ve fırsat buldukça okumaya devam eden kimselerin rızık, kısmet, hayır kapıları sonuna kadar açıldığı gibi zikre devam eden müddetinde herkesin gözüne oldukça şirin ve sevimli görünürler. Talep ve müracaatları reddedilmez. Fayda görmek için okuma sayısı … keredir.Okunacak ayetler bunlardır:Ve ezzin fin nâsi bil hacci ye’tuke ricâlen ve alâ külli dâmirin ye’tîne min külli fecin amîyk*Li yeşhedû menâfia lehüm*Ve kâlel melikü’tûni bihî estahlishü li nefsû fe lemmâ kellemehû kâle innekel yevme ledeynâ mekînün emîn*Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî*İnnî veccehtü vechiye lillezî fetaras semâvâti vel erda hanifen ve mâ ene minel müşrikîn*Hel etâ alel’insâni hiynün mined dehri lem yekün şey’en mezkûra*İnnâ halaknel’insâne min nutfetin emşâcin nebtelîyhi fece’alnâhu semiy’an basîyrâ*

Geri Getirme Büyüsü Yaptırmak İstiyorum

Bu mübarek celile Kayıp olan ve nerede olduğu belli olmayan kimsenin ardından okunursa kısa zamanda ailesine, yurduna geri döner. Yüce Mevla’dan hayırlı bir dilek ve haceti olan bir kimse okumaya devam ederse kısa zamanda maksat ve muradına kavuşur. Herhangi bir dünyevi korkusu olan kimse okursa bütün korktuklarından emin ve mahfuz olur. Akşam yatağa yatmadan evvel bu ayetleri okumayı kendisine alışkanlık haline getiren kimseyi yüce Mevla yetmiş türlü hastalıktan, kaza ve belalardan, büyü, nazar ve her çeşit cin ve insan şerrinden, şikak ve nifaktan korumuş hatta rızkını da artırmış olur. Sefere çıkmadan evvel okuyan kimse seferden hayırlı bir şekilde döner. Her kim miskianber mürekkebi ile yazar ve yağmur suyu ile silerek içerse büyü, nazar, cin şerri dahil, ölümden başka her hastalığa şifadır. Yine bu ayeti Celileleri miskianber mürekkebi ile eşref bir saatte ihlas ve samimiyetle yazarak üzerinde taşıyan kimse düşman şerrinden, hile ve tuzaklardan korunmuş olur.Ayetler şunlardır:Ve ilahüküm ilahüv vahid, la ilahe illa hüver rahmanür rahiym*Allâhü lâ-ilâhe illâhüvel hayyül-kayyûm, lâ te’huzühû sinetün velâ nevm*Allâhü lâ-ilâhe illâhüvel hayyül-kayyûm, nezzele aleykel kitâbe bil hakki*Hüvellezi yüsavviruküm fil erhami keyfe yeşa’, la ilahe illa hüvel azizül hakim*İnneddîne ındellâhil islâm*İnne haza lehüvel kasasul hakk, ve m amin ilahin illellah, ve innellahe le hüvel azizül hakim*Allahü la ilahe illa hu le yecmeanneküm ila yevmil kiyameti la raybe fih ve men asdeku minellahi hadisa*Le kad keferallezine kalu innellahe salisü selaseh ve m amin ilahin illa ilahüv vahid ve il lem yentehu amma yekulune le yemessennellezine keferu minhüm azabün elim*Zalikümüllahü rabbüküm la ilahe illa hu haliku külli şey’in fa’büduh ve hüve ala külli şey’in vekil*İttebi’ ma uhiye ileyke mir rabbik la ilahe illa hu ve a’rid anil müşrikin*Kul ya eyyühen nasü inni rasulüllahi ileyküm cemianillezi lehu mülküs semavati vel ard la ilahe illa hüve yuhyi ve yümitü fe aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ümmiyyellezi yü’minü billahi ve kelimetihi vettebiuhü lealleküm tehtedun*İttehazu ahbarahüm ve ruhbanehüm erbabem min dunillahi vel mesihabne Meryem ve ma ümiru illa li ya’büdu ilahev vahida la ilahe illa hu sübhanehu amma yüşkirun*Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym*Ve cavezna bi beni isailil bahra fe etbeahüm fir’avnü ve cünudühu bağyev ve adva hatta iza edrakehül ğaraku kale amentü ennehu la ilahe illezi amenet bihi benu israile ve ene minel müslimin*Fe illem yestecibu leküm fa’lemu ennema ünzile bi ilmillahi ve el la ilahe illa hu fe hel entüm müslimun*Ve hüm yekfürune bir rahman kul hüve rabbi la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve ileyhi metâb*Yünezzilül melaikete bir ruhi min emrihi ala mey yeşaü min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ene fettekun*Ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa*Allahü la ilahe illa hu lehül esmaül husna*Ve enahtertüke festemi’ lima yuha*İnneni enallahü la ilahe illa ene fa’büdni ve ekimis salat eli zikri*İnnema ilahükümüllahüllezi la ilahe illa hu vesia külle şey’in ilma*Ve ma erselna min kablike mir rasulin illa nuhiy ileyhi ennehu la ilahe illa ene fa’düdun*Ve zen nuni iz zehebe müğadiben fe zanne el len nakdira aleyhi fen ada fiz zulümati el la ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin*Fe teallellahül melikül hakk la ilahe illa hu rabbül arşil kerim*Allahü la ilahe illa hüve rabbül arşil aziym*Ve hüvellahü la ilahe illa hu lehül hamdü fil ula vel ahirati ve lehül hukmü ve ileyhi türceun*Ve la ted’u meallahi ilahen ahar la ilahe illa hüve küllü şey’in halikün illa vecheh lehül hukmü ve ileyhi türceun*Ya eyyühen nasüzküru ni’metellahi aleyküm hel mim halikin ğayrullahi yerzükulüm mines semai vel ard la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun*İnnehüm kanu iza kiyle lehüm la ilahe illellahü yestekbirun*Kul innema ene münziruv ve m amin ilahin illellahül vahidül kahhar*Zalikümüllahü rabbüküm haliku külli şey’ la ilahe illa hüve fe enna tü’fekun*Hüvel hayyü la ilahe illa hüve fed’uhü muhlisiyne lehüd din elhamdü lillahi rabbil alemin*La ilahe illa hüve yuhyi ve yümiyt rabbüküm ve rabbü abaikümül evveliyn*Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahiymu*Huvallahulleziy la ilahe illa huve el-melikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbir sübhânellâhi ammâ yüşrikûn*Allahu la ilahe illa huve ve ‘alellahi felyetevekkelilmu’minune*Rabbulmeşriki velmağribi la ilahe illa huve fettehizhu vekiylen*

Çok Güçlü Aşk Büyüsü

Aşağıda yer alan azimet aşk, sevgi, muhabbet konusunda Kur’anı Kerim’in en kuvvetli ayetleridir. Sabah akşam bu ayetleri ..defa okumaya devam eden kimse eğer aralarında kötü bir büyü yoksa kısa zamanda sevdiğine ya da ayrıldığı kimseye kavuşur. Eğer bir büyü neticesi ayrılmışlarsa önce büyünün çözülmesi icap eder. Denenen etkili uygulamalardır.Ve elkaytü aleyke mehabbeten minnî ve li tusnea alâ aynî*İz temşî uhtüke fe raca’nâke ilâ ümmike key tekarra aynühâ ve lâ tahzen ve katelte nefsen fe necceynâke minel ğammi ve fetennâke fütûnâ*Züyyine lin nâsi hubbüş şehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mükantarati minez zehebi vel fiddati vel haylil müsevvemeti vel en’âmi vel hars, zâlike metâul hayâtid dünya, vallâhü ındehû husnül meâb*Kul in küntüm tühibbûnellâhe fettebiûnî yuhbibkümüllâhü ve yağfir leküm zünûbeküm, vallâhü ğafûrur rahîm*Yühıbbûnehüm ke hubbillâh, vellezîne âmenû eşeddü hubben lillâh, velev yerallezîne zalemû iz yeravnel azâbe ennel kuvvete lillâhi cemîâ, ve ennellâhe şedîdül azâb*Kad şeğafehâ hubben innâ lenerâhâ fî dalâlin mübîn*Fe izâ azemte fe tevekkel alellâh, innellâhe yühibbül mütevekkilîn*Yühibbühüm ve yühibbûnehû ezilletin alel mü’minîne e-ızzetin alel kâfirîn*En yuhmedü bi-mâ lem yef’alü fe-lâ tahsebennehüm bi mefâzetin minel azâb, ve lehüm azâbün elîm*Ve lillâhi mülküs semâvâti vel ard, vallâhü alâ külli şey’in kadîr*Fe kâle innî ahbebtü hubbel Hayri an zikri rabbî hattâ tevaret bil hicâb*Ruddühâ aleyye fe tafika meshen bis-sîki vel a’nâk*Ve in yürîdû en yahdeuke fe inne hasbekellâh, hüvellezî eyyedeke bi nasrihî ve bil mü’minîn*Ve ellefe beyne kulûbihim lev enfakte mâ fil ardi cemîan mâ ellefte beyne kulûbihim ve lakinnellâhe ellefe beynehüm innehû azîzün hakîm*Yusüfü a’rid an hâzâ vestağfirî li-zembiki inneki künti minel hatiîn*

Hızlı Tutan Kuvvetli Aşk Büyüsü

Sevdiğini bulma veya bir kişinin sana aşık olmasını sağlamak için hazırlanan bu telkinde etkili dualar kullanılır. Tesiri oldukça güçlüdür. Çoğu denenmiş uygulamalarda yüksek oranlarda olumlu neticeler görülmüştür. Fetih süresi sabah ezanından sonra Her okumada niyet edilip okumaya başlanacak. cumartesi 1 defa pazar 3 pazartesi 5 salı …. çarşamba…perşembe … cuma 11 sala vaktinden önce okunacak FETİH SÜRESİNİN OKUNUŞU 48 – FETIH Bismillahirrahmanirrahim 1. Inna fetahna leke fetham mübina 2. Li yagfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke siratam müstekiyma 3. Ve yensurakellahü nasran aziza 4. Hüvellezi enzeles sekinete fi kulubil mü’minine li yezdadu imanem mea imanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alimen hakima 5. Li yüdhilel mü’minine vel mü’minati cennatin tecri min tahtihel enharu halidine fiha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike indellahi fevzen aziyma 6. Ve yüazzibel münafikiyne vel münafikati vel müsrikine vel müsrikatiz zannine billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve gadibellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masiyra 7. Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azizen hakima 8. Inna erselnake sahidev ve mübessirav ve nezira 9. Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve asiyla 10. Innellezine yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydihim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tihi ecran aziyma 11. Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi segaletna emvalüna ve ehluna festagfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim Kul fe mey yemlikü leküm minellahi siy’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habira 12. Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlihim ebedev ve züyyine zalike fi kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura 13. Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihi fe inna a’tedna lil kafirine seiyra 14. Ve lillahi mülküs semavati vel ard yagfiru li mey yesaü ve yüazzibü mey yesa’ ve kanellahü gafurar rahiyma 15. Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meganime li te’huzuha zeruna nettebi’küm yüridune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalila 16. Kul lil muhallefine minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin üli be’sin sedidin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütiy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elima 17. Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydi harac ve mey yütiilahe ve rasulehu yüdhilhü cennatin tecri min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elima 18. Le kad radiyallahü anil mü’minine iz yübayiuneke tahtes secerati fe alime ma fi kulubihim fe enzeles sekinete aleyhim ve esabehüm fethan kariba 19. Veadekümüllahü meganime kesiraten te’huzuneha ve kanellahü azizen hakima 20. Veadeküllahü meganime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihi ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minine ve yehdiyeküm siratam müstekiyma 21. Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli sey’in kadira 22. Ve lev katelekümüllezine keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesiyra 23. Sünnetellahilleti kad halet min kabl Ve len tecide li sünnetillahi tebdila 24. Ve hüvellezi keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basiyra 25. Hümüllezine keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüga mehilleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsiybeküm minhüm mearratüm bi gayri ilm li yüdhilellahü fi rahmetihi mey yesa’ lev tezeyyelu le azzebnellezine keferu minhüm azaben elima 26. Iz cealellezine keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekinetehu ala rasulihi ve alel mü’minine ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli sey’in alima 27. Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in saellahü aminine muhallikiyne ruuseküm ve mükassiriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan kariba 28. Hüvellezi ersele rasulehu bil hüda ve dinil hakki li yuzhirahu aled dini küllih Ve kefa billahi sehida 29. uhammedür rasulüllah vellezine meahu esiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebtegune fadlem minellahi ve ridvana simahüm fi vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil ke zer’in ahrace sat’ehu fe azerahu festagleza festeva ala sukihi yu’cibüz zürraa li yegiyza bihimül küffar veadellahüllezine amenu ve amilus salihati minhüm magfiratev ve ecran aziym.

 

medyumyorumlari

Kocayı Evine Bağlama Büyüsü (Aşk Büyüsü)

Eşin geç geliyorsa … metre mavi iplik al … sefer besmele oku her besmelede bir dügüm at … besmeleyi tamamla evin giris kapısındaki ne varsa halı falan altına koy bir sefer geçsin üstünden yeter eve erken gelirnot: 10 töbe 10 salavat ve ardından niyet abdesli olunacaksonra ipi al sakla bir sefer geçtikten sonra…

 

yumurtabuyusunasilyapilir

Eşimin Eve Erken Gelmesi için Büyü

Ailesini,eşini yuvasını terk edip giden kimseleri gerisin geriye yuvasına çoluk çocuğuna döndürmek için aşağıda gelen azimet muhabbete ait bir saatte safran mürekkebi ile yazılır.bir adet taşınır diğeride evinin kapısının üzerine konulur. Kişiyuvasına dönünceye kadar da azimet günde ….. defa okunmaya devam edilirse kısa zamanda döner gelir.
Bu tertip;
Veylül li külli hümezetüil lümezah*
Ellezicemea malev ve addedeh*
Yahsebü enne malehu ahledeh*
Kella le yümbezenne fil hutameh*
Ve ma adrake mel hutameh*
Nurullahil mukadeh*
Elleti tettaliu alel ef’ideh*
İnneha aleyhim mü’sadeh*
Fi amedim mümeddedeh *
Vessemai zatilbüruci*
Velyevmilmev’udi*
Ve şahidin ve meşhudin*
Kutile ashabül’uhdudi*
En nari zatelvekudi*
İz hüm ‘aleyha ku’udün*
Ve hüm ‘ala ma yef’alune bilmü’miniyne şühudün*
Ve ma nekamu minhüm illa en yü’minu billahil’aziyzilhamiydi*
Elleziy lehu mülküsemavati vel’ardi vallahü ‘ala külli şey’in şehiydün*
İnnelleziyne fetenelmü’miniyne velmü’minati sümme lem yetubu felehüm ‘azabü cehenneme ve lehüm ‘azabülhariyki*
Kale ifritüm minel cini ene Atike bihi kalbe en tekume mim mekamik ve inni aleyhi le kaviyyin emin*

 

askbuyusunasilyapilirturkce